Enter your keyword

Verkoopsvoorwaarden lessen en cursussen

Algemene inschrijvings- en opdrachtvoorwaarden voor cursussen

Artikel 1. Definities

1.1: In deze voorwaarden wordt verstaan onder “Inge Teblick”, “ItClicksWithMyHorse, “of “ClickerAcademie”

Ingeborg Téblick,
August Michielsstraat 7/607, 2000 Antwerpen, België
BTW BE0 504 639 134

Hierna “Inge Teblick”;

1.2. Begrippen:

  • Opdrachtgever:
    • Een persoon, die zich aanmeldt voor deelname aan een les, lessenpakket en/of cursus;
    • Een bedrijf, die een persoon aanmeldt voor deelname aan een les, lessenpakket en/of cursus of opdracht geeft voor de organisatie van een cursus.
  • Deelnemer: een persoon, die deelneemt aan een les, lessenpakket en/of cursus;
  • Spreker: een persoon, die ingehuurd wordt door Inge Teblick om een webinar of cursus te maken, geven en onderhouden. Deze persoon wordt per opdracht ingehuurd. Voor iedere lezing wordt een sprekersovereenkomst opgesteld.
  • Cursus: een cursus, les, lessenpakket, webinar, symposium, seminarie, training, assessment, theorie- of praktijkbijeenkomst in welke vorm dan ook, waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de in een mailing of op het web omschreven doelgroep, ongeacht bedrijf of instelling waar deze persoon werkzaam is. De doelstelling en inhoud van een ‘open’ cursus staan van tevoren vast en zijn nader gespecificeerd op de website of in afzonderlijke cursusinformatie.

1.3. Deze verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor de verkoop van cursussen e.d, niet voor de verkoop van tastbare artikelen. Indien het gaat over de verkoop van tastbare artikelen; dan gelden de verkoopsvoorwaarden die je hier vindt: https://www.ingeteblick.be/algemene-voorwaarden-verkoop-artikelen/

Artikel 2. Algemeen

2.1 De algemene inschrijvings- en opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Inge Teblick betreffende deelname aan of opdracht tot het geven van cursus, les, lessenpakket, webinar, symposium, seminarie, training, assessment, theorie- of praktijkbijeenkomst en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna gezamenlijk te noemen ‘cursus’.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Inge Teblick.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Inge Teblick en de opdrachtgever voor deelname aan een ‘open’ cursus komt tot stand door het inschrijven voor een cursus na contact via mail en/of via de website www.clickeracademie.be of www.ingeteblick.be of op andere welke wijze dan ook.
Na inschrijving ontvangt deelnemer een bevestiging op het door deelnemer opgegeven emailadres.
Tijdens de inschrijvingsprocedure of daarna via bankoverschrijving moet het beschuldigde bedrag worden voldaan.

3.2 Deelname aan de cursus vindt plaats op basis van volgorde van aanmelding via de website.

3.3 Toelating tot een cursus kan afhankelijk zijn van de verplichting van het volgen van een hieraan voorafgaande cursus. Dit zal duidelijk van tevoren worden aangegeven in een eventuele cursusfolder, op de website, of per mail/telefonisch bevestigd worden.

De overeenkomst tussen Inge Teblick en de opdrachtgever voor de uitvoering van een ‘besloten’ cursus komt tot stand door een door beide partijen ondertekende bevestiging van de opdrachtverstrekking.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle door Inge Teblick opgegeven inschrijfgelden zijn incl. 21 % BTW.

4.2 De factuur van de verschuldigde of reeds betaalde deelnamekosten wordt per email toegezonden aan het door de opdrachtgever opgegeven emailadres.
Door in te schrijven moet voldaan worden aan de verplichting tot volledige betaling. Dit geldt ook voor cursussen met een mogelijkheid tot afbetaling in delen.
De factuur, indien deze nog niet online is voldaan, moet uiterlijk vier weken voorafgaand aan de cursus voldaan worden, tenzij bij de inschrijvingsvoorwaarden duidelijk een andere datum is opgegeven.

4.3 Inge Teblick heeft het recht een deelnemer te weigeren, indien niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichting.

4.4 Indien de betaling niet is voldaan uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de cursus volgt een eerste herinnering ter betaling binnen de 8 dagen. Indien 3 weken voorafgaand aan de cursus de betaling nog niet ontvangen is wordt € 100,- (excl. 21% BTW) administratiekosten extra in rekening gebracht.

Bovendien houdt Inge Teblick zich van dan af het recht voor om in het geval van een wachtlijst voor de cursus, de overeenkomst te ontbinden met de opdrachtgever en een andere opdrachtgever de vrijgekomen plaats op de cursus te laten innemen. De verplichting om de 100,- administratiekosten te voldoen blijft onveranderd.

4.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, verkeert deze van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

4.6 Blijft de opdrachtgever in gebreke met het voldoen van de deelnamekosten, dan staat het Inge Teblick vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 5. Annulering en vervanging door de deelnemer/opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever heeft het recht de deelname aan een cursus uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de cursus te annuleren zonder opgaaf van redenen. Dit moet schriftelijk gebeuren via email op info@ingeteblick.be of hallo@clickeracademie.be.

5.2 Bij annulering tót 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt er 50% van de deelnamekosten/opdrachtsom in rekening gebracht.

5.3 Bij annulering binnen 14 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt er 75% van de deelnamekosten/opdrachtsom in rekening gebracht.

5.4 Bij annulering binnen 7 dagen tot dag van aanvang van de cursus wordt 100% van de deelnamekosten/opdrachtsom in rekening gebracht.

5.5 Indien een deelnemer aan een cursus door overmacht (zulks ter beoordeling door Inge Teblick) na de start van de cursus een belangrijk deel van de cursus heeft moeten verzuimen, zal hij in de gelegenheid worden gesteld bij de eerstvolgende herhaling van de cursus het verzuimde deel in te halen. Kan de deelnemer dan niet, dan vervalt deze optie.
Eventuele kosten van cursusmateriaal en restauratieve voorzieningen, alsmede de eventuele prijsstijging van de deelnamekosten worden wel in rekening gebracht.

Inge Teblick is echter nimmer verplicht de deelnamekosten te restitueren, ook als de herhaling niet meer wordt georganiseerd.

5.6 Het staat de opdrachtgever vrij om een andere deelnemer te laten deelnemen aan de cursus zonder aanvullende kosten, indien dit uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de cursus gemeld wordt bij Inge Teblick.

5.7 Bij plotseling verhindering door persoonlijke omstandigheden (ziekte, overlijden) kan een deelnemer aan een cursus zich voor aanvang zonder kosten door een collega laten vervangen in overleg met Inge Teblick. Vervanging na aanvang is slechts mogelijk in overleg met Inge Teblick.

5.8 Bij een cursus waar de deelnemer heeft onderschreven te betalen in aflossingen vervalt de verplichting tot het aflossen van het volledige bedrag nooit, ook al beëindigt de cursist zelf de verdere deelname na aanvang van de cursus.

Artikel 6. Annulering door Inge Teblick

6.1 Inge Teblick behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of door onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van de cursus, zoals daar zijn maar niet beperkt tot: onvoorzien  ingrijpen door welke god dan ook, storingen in The Force, invasies door aliens (Borg, Dalek, e.d.), bacteriële of virale pandemieën leidend tot de heropstanding van vergane menselijke resten, vuur, natuurrampen, ongelukken, regeringsbeslissingen, tekorten in materialen of bevoorrading, vertragingen in productie, storingen in energieleveringen (internet, gas, electriciteit, prana, e.d.), embargo, oorlog, staking, of eender welke andere oorzaak waar Inge Teblick geen controle over heeft.

6.2 De beslissing over annulering bij onvoldoende aanmelding wordt in principe 2 weken voor aanvang van de cursus genomen. Inge Teblick behoudt zich echter het recht voor de beslissing over al dan niet doorgaan op te schorten tot uiterlijk 1 week voor de geplande startdatum. De opdrachtgever wordt hiervan via de email op de hoogte gesteld.

6.3 Indien de deelnamekosten reeds zijn voldaan, zal Inge Teblick het volledig betaalde bedrag per omgaande terugstorten.

Artikel 7. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzing

7.1 Op het door Inge Teblick in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke materiaal berust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit schriftelijke materiaal te (doen) vermenigvuldigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

7.2 Inge Teblick aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van de aanbevelingen in het verstrekte schriftelijk materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering van de gegeven cursus.

Artikel 8. Overmacht en aansprakelijkheid

8.1 Inge Teblick spant zich in om de gegeven opdrachten naar beste vakmanschap, inzicht en vermogen uit te voeren.
Op alle overeenkomsten gesloten door Inge Teblick berust een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

8.2 Voor zover Inge Teblick voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van of medewerking door de deelnemer/opdrachtgever, is Inge Teblick uit haar verplichtingen ontslagen bij het niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van medewerking door de deelnemer/opdrachtgever.

8.3 Inge Teblick is onder de naam “ClickerAcademie” als sportclub verzekerd voor schade via Paardensport Vlaanderen vzw, en dit als service voor de leden van de sportclub, en dit enkel en alleen voor de deelnemers aan de jaarlange opleidingen die worden aangeboden onder de naam “ClickerAcademie”. Desondanks is deelname altijd op eigen risico en Inge Teblick is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de deelnemer/opdrachtgever als gevolg van het bijwonen van een cursus lijdt.

8.4 Inge Teblick is nimmer aansprakelijk voor het zoekraken/beschadigen/ontvreemden/tenietgaan van materialen en/of persoonlijke eigendommen.

8.5 Indien levende dieren door de cursisten worden meegenomen als vereiste of wenselijke eis voor een cursus, ligt de eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze dieren altijd bij de cursist zelf. Inge Teblick is hier nooit voor aansprakelijk.

8.6 Bij deelname aan cursussen waarbij met materialen worden gewerkt van chemische, biologische dan wel fysische samenstelling dient de deelnemer zelf te beoordelen of hij/zij fysiek in staat is verantwoord deel te nemen aan de cursus. Inge Teblick is niet aansprakelijk voor schade of letsel in de breedste zin van het woord na aanraking van en/of in contact komen met genoemde materialen.

8.7 Indien het voor een spreker door onvoorziene omstandigheden onmogelijk is een cursus te verzorgen, zal Inge Teblick trachten een vervangende docent in te zetten.

Wanneer dat niet mogelijk blijkt, houdt Inge Teblick zich het recht voor de cursus naar een nader te bepalen datum te  verschuiven. In dat geval staat het de deelnemer/opdrachtgever vrij de deelname aan de cursus zonder kosten te annuleren zoals gesteld in artikel 6.

8.8 Inge Teblick is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer/opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.

8.9 Inge Teblick is niet aansprakelijk voor enige schade, die de deelnemer/opdrachtgever mocht lijden door of tijdens een cursus.

8.10 Inge Teblick behoudt zich het recht voor de in de cursusinformatie vermelde cursusleiding en sprekers te vervangen zonder dat hieruit voor de deelnemer/opdrachtgever het recht voortvloeit zijn inschrijving voor een cursus te annuleren anders dan voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden.

Artikel 9. Bescherming Persoonsgegevens

Inge Teblick doet wat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om de privacygegevens van de deelnemer/opdrachtgever te beschermen. De persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de “Wet bescherming persoonsgegevens” van 2018.

Artikel 10. Geschillen

10.1 Op iedere overeenkomst tussen Inge Teblick en een deelnemer/opdrachtgever is het Belgische recht van toepassing.

10.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Mechelen, behoudens hogere voorziening.